poniedziałek, 26 grudnia 2011

152 dni, 5 miesięcy.

Tak, tak, zostało nam 152 dni i pięć miesięcy do ślubu. W dniu dzisiejszym mała zmiana zaszła wśród naszych gości, ale o tym później.

Yes, yes, five months stay 152 days and five months for marriage. Small change has gotten in the present among our visitors, but about later it.

sobota, 24 grudnia 2011

20%

Ponoć 20% gości z różnych powodów nie dociera na ślub. I my się z tym liczymy.
Dowiedzieliśmy się, że jedno "świeżo upieczone" małżeństwo nie dotrze do nas. Szkoda... Ale jaka radość!! Nie dotrą, bo spodziewają się w pierwszych dniach czerwca dzieciątka!! Gratulacje!!

It does not get on from different causes on marriage apparently 20% visitors. And we count from it. We have informed , that it will not reach one " novice " marriage . Damage. But that joy! They will not get on, because they expect in first days of June baby! Congratulations!

piątek, 23 grudnia 2011

Ostatnie święta

Ostatnie nasze kawalersko-panieńskie święta Bożego Narodzenia.
Konrad od kilku godzin w drodze, a ja już od dwóch godzin u mamy.
Następne święta będą już wspólne.
Kochani! Wszystkiego dobrego!!

Christmas love last our holy holiday bachelor-lady. Konrad from several hours in way, but I from two hours at mum already.
They will be next common holiday already.
They love! All good!

poniedziałek, 19 grudnia 2011

Dzwoni mi i dzwoni...

Dzwoni mi i dzwoni. Tylko jakaś mała dziurka na drodze, tak mi dzwoni w bagażniku karton wódki :) Na razie mamy jeden karton, potrzebujemy jeszcze jednego :)

It calls me and it calls. Some small hole on way only, cardboard of vodka calls in trunk so me as yet, one cardboard  have, we need one else.

sobota, 17 grudnia 2011

Cukiernia i tort część trzecia

Jedną, jedyną cukiernią, która nam nie odpisała, była cukiernia z hotelu Haffner. Odpisano do mnie dziś. Kolejne zaskoczenie. Okazuje się, że cukiernie bardzo znane, wcale nie są takie drogie! Najdroższa okazała się Delicja - najstarsza cukiernia.
Teraz musimy zdecydować się na smaki. W zasadzie został on wybrany, ale dlaczego nie zrobić dwóch różnych? Wiadomo, trzeba też wypróbować, ale jak zimą wypróbujemy tort malinowy?? Musimy porozmawiać z znajomymi cukiernikami, ile kilogramów taki tort powinien mieć i co powinien w sobie zawierać. Co by się nie okazało, że zabraknie nam tej słodkości.

One, sole café, who has not answered us, former café has has turned out from hotel Haffner. It answer for I today. Next surprising has not has not display. As it happens, that cafés know very, they are none such expensive! Delicje has has turned out most expensive - oldest café.
Now we must decide on savors.It has been chosen in principle, make but why? It's known < known >, it is necessary to try too, but how will try we winter raspberry? We must talk with familiar bakery, what kilograms should have such cake and that should include in . It has not has not display that , that it lack these sweetness.

Nauki przed małżeńskie część druga.

Ania:
Były, odbyły się :) Od 10 rano - daliśmy radę.
Pięciogodzinne spotkanie minęło szybko, nawet nie zauważyłam kiedy. Było miło, sympatycznie, z jednym małym ale. To ale dotyczy podejścia kościoła co do antykoncepcji. Tego wszystkiego zapewne dowiemy się na spotkaniach w poradni, ale to po nowym roku.
Uważam, że taka forma nauk przed małżeńskich, bardziej zbliża do siebie narzeczonych, bardziej zbliża do kościoła. Taką formę polecam i chwalę parafię!
Konrad:
Było dobrze :) Jestem zadowolony.

Ania:
They were, they have proceeded from 10 early morning - we have given advice.
Five-hour meeting has passed fastly, I has not noticed be even nicely.Was appealing, it with small one but. But that concerns approach of church for contraception. We will inform on meetings in information bureau this all surely, but in a new way it year. I think, that such form of science before conjugal, it approximate for fiancée more, it approximate for church more. I advice such form and I compliment parish!
Conrad:
there was well, I am satisfied.

piątek, 16 grudnia 2011

Nauki przed małżeńskie, część pierwsza

Ania:
Po części pierwszej nauk, wyszłam zadowolona. Bałam się tego, nie potrzebnie .
Nie chciałam odbywać nauk z księdzem, który tak naprawdę nie wie o małżeństwie prawie nic. Były trzy pary, z 25 letnim stażem. To one mówiły, był, owszem wśród nas ksiądz, ale tylko sprawdził obecność i pomodliliśmy się.
Małżeństwa te, mówiły o swoich perypetiach, o różnicach między nimi, o przysiędze. Podobało mi się również, próby dialogu między  nami. Dawano nam kartki, na których były napisane pytania, odpowiadaliśmy na nie, a później wymienialiśmy się i rozmawialiśmy o nich. Czy czegoś nowego się dowiedziałam o sobie, o Konradzie? Nie przypuszczałam, że widzi we mnie moją apodyktyczność :p
Konrad:
Jestem mile zaskoczony, że jest taki kurs weekendowy, nie prowadzą tego osoby, które są nie przygotowane merytorycznie i życiowo. Organizatorzy tych spotkań stanęli na wysokości zadania i pomimo, że mieszkamy ze sobą prawie dwa lata, dowiedzieliśmy się o sobie czegoś nowego.
Mam nadzieję, że w każdym mieście jest parafia, która się zajmuje takimi rzeczami.

Ania:
After part first science, I have left satisfied. I feared it, not wanted. I did not want to hold sciences with priest, really, it knows which about marriage nothing so almost. Three couples were, with 25 years old practice. It said , there was, of course, among we priests, but it has checked presence only and pray. These marriage, they said about ups and downs, about differences between them, about swear. It pleased me also, attempts of dialogs between we. It give us sheets of paper, questions were written on which, we answered on him, but we were mentioned later and we talked about them. If I have informed new something about it, about Konrad? I did not assume, that it sees my I domineering beguile.
Konrad:
I am surprised nice, that such weekend rate is, persons do not lead it, which is prepared not essentially and vitally. Organizers of these meetings have stood on height of task and despite, that we live two almost year, we have informed about it of new . It beguile hope, that parish is in each city, which deals with such things.

Cukiernia i tort część druga.

Dziś dostałam kolejne trzy mejle od cukierni.
Deker napisał, że taki tort może zrobić, ale podstawa będzie czekoladowa za 90 zł, a reszta smaków inna, za 70 zł. Myślałam, że będzie droższy.
Sabinka powiedziała, że tort będzie ważył 12 kg - to chyba dużo i będzie kremowy. Takiego nie chcemy. A cena 55 zł - nie jest źle.
Delicje - zaskoczenie, droższe niż Deker!100 zł za kg.
Czyli na chwilę obecną przoduje Kandulski z Dekerem.

I have obtained next three from café today e-mails. It has written Deker, that such cake can make, but base will be chocolate 90 zloty too, but the rest of savor other, I thought too 70 zloty, that it will be expensive.
It has said Sabinka, that cake will weigh 12 kg probably, it a lot - and there will be crem. We do not want such. But price 55 zloty there is not - evil.
Delicje- surprise! Expensive, than Deker!100 zloty than kg.
Or it excels on present moment with Kandulski with Deker.

czwartek, 15 grudnia 2011

Cukiernia i tort

Napisałam wczoraj do siedmiu cukierni, dołączając zdjęcie "naszego" tortu. Dziś odpisały mi trzy cukiernie. Cenowo przoduje cukiernia Lipiński, później Kandulski (moja ulubiona), na trzecim miejscu Dom Czekolady. Jestem ciekawa, jak będzie ze smakiem :)

Yesterday I have written for seven cafés, photo affixing " our " cake. Three cafés have answered me today. Café excels price Lipiński, later my favorite Kandulski, House of chocolate on third place. I am curious, as there will be with savor.

Sukienka kupiona

Sukienka została wczoraj w końcu zakupiona! Po wizytach w pięciu salonach wybrałam bardzo ładną, lekką, choć falbaniastą sukienkę. Cena przystępna i to najważniejsze :)

Yesterday it has been bought at the end dress! I have chosen pretty, after visits in five salons very, easy, though decorative dress. Accessible price and it most important.

163 dni

Tyle dni zostało, więc trzeba się sprężać.

Become days so many, so, it is necessary to be compressed .