niedziela, 20 maja 2012

Żona idealna

Zbiór porad dla młodych matek, do wykorzystania także dla matek z doświadczeniem, dla nie-matek oraz dla wszystkich kobiet chcących skutecznie pozbyć się z domu mężczyzny.


1. Żona idealna poświęca się bezinteresownie dla swojego męża. Pracuje, gotuje, sprząta, pierze, prasuje, wszystko to zawsze z uśmiechem na ustach. Zarabia na dom, prowadzi domowe rachunki, remontuje mieszkanie i wypełnia PITy. Prowadzi bogate życie towarzyskie i działalność charytatywną.
2. Żona idealna jest zawsze perfekcyjnie ubrana i uczesana, a szminka nie rozmazuje się na jej ustach nawet wtedy, gdy o pierwszej w nocy skończy zmywać podłogę i wyjmie z piekarnika własnoręcznie upieczony chleb.
3. Żona idealna nigdy nie jest zmęczona. Zawsze ma ochotę na seks albo na intelektualnie rozwijającą rozmowę. Najlepiej o pierwszej w nocy, gdy mąż po 10 h pracy właśnie podjął próbę przeprawienia się po świeżo umytej podłodze do łazienki, żeby móc w spokoju kimnąć na toalecie.
4. Żona idealna nigdy nie kłóci się z mężem. To mąż kłoci się z żoną idealną. Żona idealna rozumie jednak swego męża i głęboko mu współczuje. Gotującego się z wściekłości i toczącego pianę z ust prosi łagodnie o zachowanie rozsądnej perspektywy i uświadomienie sobie, że ma nierozwiązane problemy ze stryjeczną babką, które to problemy rzutują na jego postrzeganie jej – żony idealnej. Po czym szybko zapisuje męża na ustawienia Hellingera z uspokajającym uśmiechem - „Nie musisz mi dziękować, kochanie”.
5. Żona idealna stara się pomagać swemu mężowi. Podejmuje za niego wszystkie możliwe decyzje, żeby odciążyć go nieco od domowych obowiązków. Kupuje mu ubrania i umawia do lekarza. Dobiera znajomych i lektury. Wszystko po to, by oszczędzać jego zdrowie i kruchą psychikę.
6. Żona idealna nigdy nie przeklina, nie wpada we frustrację, nie traci pogody ducha. Nawet w trakcie awantury stulecia, gdy talerze fruwają na wysokości lamperii a sąsiedzi wzywają policję, żona idealna robi głęboki wdech i mówi: „Oczywiście wcale tak nie myślę. Mówię tak, bo jestem zdenerwowana i chcę cię zranić”.
7. Żona idealna pociesza swojego męża. Gdy mąż narzeka na to, ze jest zmęczony, żona idealna uśmiecha się wyrozumiale „Och, ci biedni ludzie pracujący niewolniczo przy wydobywaniu diamentów mają przecież gorzej.” Gdy mąż dostaje palpitacji po całym dniu spędzonym z szalejącym dwulatkiem żona idealna mówi „Och, tworzenie relacji z własnym dzieckiem to powinna być dla ciebie czysta przyjemność! Nie jest? Dla mnie jest!”
8. Gdy mąż żony idealnej spóźni się/zaśnie/zapomni/przeoczy, żona idealna wybacza mu łaskawie, nadmieniając mimochodem, że jej, żonie idealnej, nigdy się coś takiego nie zdarza, gdyż ona, żona idealna, ma poczucie odpowiedzialności za rodzinę. I całe szczęście, bo gdyby nie miała, to już dawno cała rodzina żyłaby pod mostem.
9. Żona idealna nie żywi do nikogo negatywnych uczuć. Jest spokojna niczym kwiat lotosu na tafli jeziora, pełna zrozumienia niczym Dalajlama i miłosierna niczym Matka Teresa. Hojnie dzieli się tymi darami z mężem, organizując mu często pouczające pogadanki wychowawcze.
10. Żona idealna nie ma nałogów, brzydkich przyzwyczajeń, nadwagi, pryszczy, ani włosów na nogach. Zawsze pachnie niczym cedrowe olejki. Emanuje godnością i radością nawet wówczas, gdy kolkujące potomstwo płacze piątą godzinę z rzędu, nie pozwalając spać nikomu w obrębie powiatu. Wszyscy znajomi męża zazdroszczą mu żony idealnej. Przede wszystkim zaś żona idealna zazdrości mężowi sama siebie. Ona też chciałaby mieć taką idealną żonę.

Drogie Panie, poradnik ten został opracowany przez doświadczone ekspertki. Jego systematyczne, konsekwentne i długotrwałe stosowanie gwarantuje, ze wasi nieidealni mężczyźni w końcu pękną i wyprowadzą się do jakiejś brzydkiej, tłustej, głupiej flądry Zdradliwej Szmaty de domo Nie-może-się-ze-mną-równać primo voto Co-on-w-niej-widzi von Przecież-zrobiłam-dla-niego-wszystko!

Niestety, doświadczonym ekspertkom nie wystarczyło determinacji, żeby porady te wcielić w życie skutecznie. Wymiękły, oklapły, sflaczały i poszły podziękować swoim mężom za to, że nie są idealni. I przeprosić za bycie straszną nadmidupą.

A collection of tips for young mothers, to be used also for mothers with experience, for non-mothers and all women who want to effectively rid the house of a man.


First Good Wife is selflessly devoted to her husband. She works, cooks, cleans, washes, irons, everything is always with a smile on his lips. He makes his home, leading household bills, home repairs and fills the pits. Lead rich social life and charity work.
Second Good Wife is always perfectly dressed and coiffed, and does not smudge lipstick on her lips, even if for one am finished washing the floor and removing the hand from the oven baked bread.
Third Good Wife is never tired. I always want sex or to the growing intellectual conversation. The best thing about the first night, when her husband after 10 h of work of crossing was attempted through the freshly washed floor to the bathroom to be able to calm kimnąć on the toilet.
4th The Good Wife will never interfere with the husband. This man at odds with the perfect wife. Good Wife is understood, however, her husband, and he sympathized deeply. Boiling with rage, and foaming at the mouth rolling gently asked to keep a reasonable perspective and realize that he has unresolved issues with his grandmother cousin, which is a problem bear on its perception of it - the perfect wife. Then quickly saves the settings Hellinger husband with a sedative smile - "You do not need to thank me, baby."
5th Good Wife is trying to help her husband. For it takes all the possible decision to relieve him somewhat from the domestic duties. He buys his clothes and dating to the doctor. Chooses friends and reading. All this to save his fragile health and psyche.
6th The Good Wife never swears, does not get in frustration, do not lose serenity. Even in the fights of the century, when the plates are flying at a height of lamperii and the neighbors call the police, the ideal wife is doing a deep breath and says: "Of course, do not think so. I say this because I'm nervous and want to hurt you. "
7th The Good Wife comforting her husband. When a man complains that he is tired, the wife of perfect smiles indulgently, "Oh, those poor people working slavishly diamond diggings are yet worse." When the husband gets palpitations after a day of two year olds raging ideal wife says, "Oh, the creation of relationships with my own child, it should be a pleasure for you! It is not? For me it is! "
8th When the wife of an ideal husband is late / sleep / forget / miss, the ideal wife forgives him graciously, mentioning in passing that her ideal wife, never such a thing does not happen, because she, the wife of an ideal, has a sense of responsibility for the family. I was lucky, because if it had not, that's a long time the family would then live under a bridge.
9th Good Wife is not living up to one negative feelings. It is quiet like a lotus flower on the surface of the lake, like a full understanding of the Dalai Lama and merciful like Mother Teresa. Generously shares these gifts with her husband, it is often instructive organizing educational talks.
10th The Good Wife has no bad habits, bad habits, overweight, pimples, or hair on the legs. Always smells like cedar oils. Radiates dignity and joy even when the offspring cries kolkujące fifth time in succession, not allowing anyone to sleep within the district. All my friends are jealous husband, the perfect wife to him. Above all, the perfect wife to her husband jealous myself. She also would like to have the perfect wife.

Dear Sir, This guide was developed by experienced expert. His systematic, consistent and long-term use ensures that your nieidealni men finally burst and are out to some ugly, fat, stupid rags flounder treacherous de domo no-can-be-with-me-match primo voto Co-on-the- -sees from the After-done-for-it-all!

Unfortunately, not enough experienced ekspert determination to keep these tips are put into practice effectively. Wymiękły, moody, flaccid and went to thank their husbands for the fact that they are not perfect. I apologize for being a terrible nadmidupą

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz